Slova potěšení a povzbuzení

Neboj se

z 41:10 Neboj se, vždyť já jsem tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

J 14:1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

Iz 44:2-3 Toto praví Hospodin, který Tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomá ti: Neboj se, Jákobe, můj služebníku ... Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi.

Ž 46:2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmo osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Iz 41:13 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ,,Neboj se, já jsem tvá pomoc,,

Ž 70:6 Ponížený jsem a ubohý, Bože pospěš ke mně! Tys má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej, Hospodine!

Dt 4:31 Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.

Iz 51:12 Hospodin praví: Já, já jsem váš utišitel.

Mk 5:36 Ježíš řekl: ,,Neboj se, jen věř (důvěřuj mi)!

 

Neopustil jsem tě
Ž 55:23 Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
 
Ž 116:1 Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách.
 
Ž 116:2 Své ucho ke mně naklání, ať k němu volám kdykoli.
 
Ž 4:4 Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání!
 
Ž 46: 2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme.
 
Iz 49:23 I poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne.
 
Iz 66:13-14 Jako když někohoutěšuje matka, tak vás budu těšit ... Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí.
 
Ř 8:35-39 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti , ani přítomnost ani budoucnost, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Ježíši našem Pánu.
 
Ž 16:8 Hospodina stále před oči stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Slova potěšení na každý den

Datum: 15.08.2021

Vložil: assonna

Titulek: cialis india

<a href=https://cialiswwshop.com/>buy cialis online from india</a>

Datum: 27.07.2021

Vložil: assonna

Titulek: cialis cost low

<a href=https://cialiswwshop.com/>buy cialis online usa</a>

Datum: 05.07.2021

Vložil: assonna

Titulek: generic cialis efectiveness

<a href=https://vsaccutanev.com/>how to order roaccutane in the usa</a>

Datum: 19.06.2021

Vložil: assonna

Titulek: subaction showcomments cialis smile watch

<a href=https://vsaccutanev.com>claravis

Datum: 02.06.2021

Vložil: assonna

Titulek: compare levitra and cialis

<a href=https://ponlinecialisk.com/>buy cialis online in usa

Datum: 07.05.2021

Vložil: Ererposte

Titulek: cialis retail price in ct

<a href=https://fcialisj.com/>cialis vs viagra

Datum: 17.12.2020

Vložil: Ererposte

Titulek: buy cialis in the uk bruith

Posologia Cialis 20 Mg LeriNildisee <a href=https://bansocialism.com/>cialis cheapest online prices</a> LoyacyGync Viagra Definizione

Přidat nový příspěvek