Jaká je vlastně Pravda? 

Pravda za 2 minuty!

Otázky a odpovědi: Odpovědi a otázky?

Podle Bible je den odpočinku sobota nebo neděle?

Protože je dobré držet se písma svatého, zde jsou verše, které Vám odpoví na tuto otázku:

Deatero přikázání tedy sám Bůh praví:

Ex 20:8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

Biblické odkazy na den Sobotní:

 • Dt 5:12 Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.
 • Jr 17:21 Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran
 • Jr 17:22 Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům.
 • Lv 23:3 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu.
 • Lv 16:31 Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to je věčné ustanovení.
 • Ex 16:25 Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete.
 • Mk 2:27 Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu.
 
Další Biblické texty odkazující na sobotu:
 • Mt 24:20 Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den.
 • J 5:9 A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota.
 • J 9:14 Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota.

 

Video o sobotě a důkaz o tom, že 7 den je sobota

Je desatero přikázání stále platné? Nebo bylo zrušeno Ježíšem, když byl přibit ke kříži?

Pokusíme se odpovědět Biblicky, neboť jen písmo svaté zná odpověď.

Základní Biblický verš:

Mt 5:18 Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.
L 16:17 Je však snadnější, aby pominuly nebe a země, než aby padla jedna čárka Zákona.
 
Další biblické verše spojené se zákonem:
 • Mt 24:34 Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane.
 • L 21:32 Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane.
 • Žd 10:1 Poněvadž Zákon má stín budoucího dobra, ne samu podobu těch skutečností, nemůže každoročně stejnými oběťmi, jež jsou stále přinášeny, nikdy učinit dokonalými ty, kdo přistupují.
 • Ř 3:31 Rušíme tedy vírou Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme.
 • Ř 4:15 Zákon působí hněv. Kde však není Zákon, ani přestoupení.
 • Ř 2:14 Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají.
 • Ga 5:23 mírnost, sebeovládání. Proti takovým není zákon.
 • Ž 119:44 Tvůj zákon budu zachovávat ustavičně, navěky a navždy.
 • Ž 119:109 Stále svůj život nebezpečí, tvůj zákon nezapomínám.
 • Ž 119:113 Nenávidím polovičaté , ale miluji tvůj zákon.
 • Ž 119:142 Tvá spravedlnost spravedlivá navěky; tvůj zákon pravda
 • Ž 119:160 Princip tvého slova pravda a každé tvé spravedlivé nařízení navěky.
 • Ž 119:137 Spravedlivý jsi, Hospodine, a tvá nařízení jsou přímá.
 
Video dokazující, že zákon je stále platný

Jaká je skutečná pravda o smrti? Jde naše duše do nebe? Co nám říká Bible o smrti?

Jako vždy odpovíme následujícími Biblickými verši.

Základní verš o spánku = smrti:

J 11:12  Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li (Lazar), bude v pořádku.“

J 11:11 To pověděl a potom jim (Ježíš) řekl: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu, abych ho probudil.“

L 8:52  Všichni nad ní plakali a bili se . On řekl: „Neplačte. Nezemřela, ale spí.“
Ž 115:17  Mrtví nechválí Hospodina, ani nikdo těch, kdo sestupují říše ticha

Jk 2:26  Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

 
Biblické verše k tématu:
 • 1k 15:16 Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus.
 • Jb 27:3 Dokud všechen můj dech ve mně a duch Boží v mém chřípí,
 
Největší podvod, který trvá od hada do dnes:
 • Gn 3:4 Had ženě řekl: Jistě nezemřete,
 
Další Biblické verše k tématu:
 • Ž 115:17 Mrtví nechválí Hospodina, ani nikdo těch, kdo sestupují říše ticha
 • J 11:12  Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li (Lazar), bude v pořádku.“
 • J 11:11 To pověděl a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu, abych ho probudil.“
 • J 11:14 Tehdy jim Ježíš řekl otevřeně: „Lazar zemřel.
 • J 11:43 A když to řekl, silným hlasem zvolal: „Lazare, pojď ven!“
 • Jb 14:12 i muž ulehl a nevstane až do zániku nebes. Neprocitnou a neprobudí se ze svého spánku.
 • Jr 51:39 Až se rozpálí, připravím jim hostinu, opiji je do bujarosti; pak usnou věčným spánkem a neprobudí se, Hospodinův výrok.
 
Video dokazující, že mrtví spí a duše bez těla neexistuje

Otázky a odpovědi

Jaký je původ Bible?

Bůh rozhodl o tom, co mají lidé zaznamenat. Je to vyjádřeno v Bibli, v 2. listě Petrově 1,21: „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“

Je Bůh je zdrojem všech biblických zpráv?

 Bible to dokládá v 2. listě Timoteovi 3,16: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“

S jakým záměrem byla Bible napsána?

Odpověď najdeme opět v Bibli, Římanům 15,4: „ Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“

Jaký význam má Písmo pro toho, kdo v něj věří?

Ano, je v Bibli, 2. Timoteovi 3,15: „Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“

Jaké jsou předpoklady nutné k porozumění božským otázkám?

Hovoří o nich Bible v Přísloví 2,1–6: „Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“

Může být zaslán Duch Svatý na pomoc každému i když Bibli neporozumí?

Můžeme o tom číst v Janově evangeliu 16,13: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“

Je Bible jako mapa ukazující cestu životem?

V Žalmu 119,19 je psáno: „Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání.“

Nabízí nám Bible pomoc v případě, že se nám tato cesta jeví jako nejasná?

Je to napsáno v Žalmu 119,105: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“

Je Bible zdrojem moudrosti?

Žalm 119,99: „Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích.“

Uchovává Bible neměnná Boží přikázání?

Uvádí to Matoušovo evangelium 5,18: „Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“

Jak a kdo by se měl učit Boží slovo?

V Bibli, Izajáš 28,9.10: „Koho vyučit poznání? Komu vyložit zvěst? Odkojeným dětem, od prsů odstaveným? Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam.“ Skutky 17,11: „Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“

Koho Ježíš prohlásil za blahoslavené?

Odpověď najdeme v Lukášově evangeliu 11,28: „Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“

Jak nám Bible představuje Ježíše Krista?

 Židům 1,1.2: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“

Existuje modlitba přímo od Boha?

Ano, Otče náš.

Otče náš, jenž jsi v (nebo: na) nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen.


Další otázky k zamyšlení?

Zeptali jste se někdy:

 • Proč jsme tady a odkud jsme přišli?
 • Byl život stvořen nebo se vyvinul?
 • Pochází člověk z opice (popř. z jiného zvířete) ... nebo byl stvořen k Božímu obrazu - k obrazu věčné lásky?
 • Jakou hodnotu má lidský život a život obecně?
 • Byl svět na počátku dokonalý - stvořený přesně jak ho Bůh chtěl nebo byl naopak velmi nedokonalý, temný a chaotický a postupně se sám vyvinul do dnešní „dokonalosti"?
 • Odkud pochází muž a žena? Pocházíme všichni z jednoho (prvního) manželského páru, o kterém mluví kniha Genesis?
 • Byla celosvětová potopa?  
 • Je Noemova archa pověra nebo významná historická událost, která se opravdu stala?  
 • Dokazují radiometrické datovací metody, že je Země stará miliardy let nebo je naopak velmi mladá - stará jen několik tisíc let, jak říká kniha Genesis?  
 • Jak starý je Vesmír?  
 • Tisíce nebo miliardy let? 
 • Odkud to víme? 
 • Odkud se vzala Sluneční soustava, Měsíc a samotná Země?  
 • Jak staré jsou? 
 • Je vesmír všechno, co jest? 
 • Existuje něco „za" vesmírem? 
 • Pokud ano, co nebo kdo to je? 
 • Můžeme věřit Bibli a poselství Kristova evangelia?  
 • Na základě čeho? 
 • Je křesťanství v rozporu s přírodními vědami?  
 • Použil Bůh evoluci k vytvoření vesmíru, života a člověka?  
 • Co bylo na počátku? Co bylo první?  
 • Byla to informace, hmota a energie, přírodní zákony ... ? 
 • Mají přírodní zákony také svého Zákonodárce? Pokud ano, kdo to je?  
 • Je křesťanství jen dalším náboženstvím z mnoha?  
 • Je Kristus jedinou (pravou) cestou k Bohu?  
 • Proč existuje smrt?  
 • Odkud se vzalo zlo?   

 

Pokud máte v sobě nezodpovězené otázky, pošlete nám je a my vám rádi odpovíme (Biblicky).

BIBLE

 
Fakta a maličkosti
Bible je vlastně knihovnou se 66 knihami, napsanými 44 autory v průběhu 1500 let. Mezi lety 1400 až 400 př. Kr. bylo sepsáno 39 knih Starého zákona a dalších 27 knih Nového zákona vzniklo mezi lety 50 až 100 po Kr.
Okolo roku 1228 po Kr. Stephen Langton rozdělil Bibli na kapitoly. Na verše pak byl Starý zákon rozdělen R. Nathanem v roce 1448 a Nový zákon R. Stephanusem v roce 1551. Roku 1560 se v Ženevě poprvé na veřejnosti objevila Bible, která byla rozdělená do kapitol a veršů, tak jak ji známe dnes.
Knihy v Bibli:
• Počet knih v Bibli: 66
• Počet knih ve Starém zákoně: 39
• Počet knih v Novém zákoně: 27
• Prostřední kniha Starého zákona: Přísloví
• Prostřední kniha Nového zákona: 2. list Tesalonickým
 

 

!!! PŘÍSNĚ TAJNÉ / TOP SECRET !!!

Odkaz zde: TOP SECRET

Otevřete oči

Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno ...

PRAVDA O UFO

Kdo stojí za UFO, je to mimozemská entita, nebo je v tom něco jiného???

Anketa

Ježíš Kristus = Král Králu je pro Tebe?

100% Bůh 578 43%
Mesiáš 108 8%
Prorok 76 6%

Celkový počet hlasů: 1347

Doporučujeme:
  
 
 
 

Anketa

Toužíte po pravdě?

Ano 255 23%
NE 59 5%

Celkový počet hlasů: 1090

google694f2ee5fe551e6d.html

 

Děkujeme všem ochotným dárcům a věřím, že jim Bůh JEŽÍŠ KRISTUS za jejich pomoc POŽEHNÁ!

Chcete podpořit tento kanál a ostatní projekty Otevřete Oči?
To support this channel and other projects open your eyes?

Mojí činnost můžete finančně podpořit, zašlete libovolnou částku na účet v:
m-Bank: 670100-2209805060/6210 IBAN:CZ42 6210 6701 0022 0980 5060 SWIFT:BREXCZPPXXX

Všem ochotným dárcům ať Bůh žehná :-)
All willing donors God bless :-)
Zbyněk Čep otevre-oci@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode