Jaká je vlastně Pravda? 

Pravda za 2 minuty!

Otázky a odpovědi: Odpovědi a otázky?

Podle Bible je den odpočinku sobota nebo neděle?

Protože je dobré držet se písma svatého, zde jsou verše, které Vám odpoví na tuto otázku:

Deatero přikázání tedy sám Bůh praví:

Ex 20:8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

Biblické odkazy na den Sobotní:

 • Dt 5:12 Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.
 • Jr 17:21 Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran
 • Jr 17:22 Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům.
 • Lv 23:3 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu.
 • Lv 16:31 Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to je věčné ustanovení.
 • Ex 16:25 Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete.
 • Mk 2:27 Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu.
 
Další Biblické texty odkazující na sobotu:
 • Mt 24:20 Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den.
 • J 5:9 A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota.
 • J 9:14 Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota.

 

Video o sobotě a důkaz o tom, že 7 den je sobota

Je desatero přikázání stále platné? Nebo bylo zrušeno Ježíšem, když byl přibit ke kříži?

Pokusíme se odpovědět Biblicky, neboť jen písmo svaté zná odpověď.

Základní Biblický verš:

Mt 5:18 Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.
L 16:17 Je však snadnější, aby pominuly nebe a země, než aby padla jedna čárka Zákona.
 
Další biblické verše spojené se zákonem:
 • Mt 24:34 Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane.
 • L 21:32 Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane.
 • Žd 10:1 Poněvadž Zákon má stín budoucího dobra, ne samu podobu těch skutečností, nemůže každoročně stejnými oběťmi, jež jsou stále přinášeny, nikdy učinit dokonalými ty, kdo přistupují.
 • Ř 3:31 Rušíme tedy vírou Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme.
 • Ř 4:15 Zákon působí hněv. Kde však není Zákon, ani přestoupení.
 • Ř 2:14 Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají.
 • Ga 5:23 mírnost, sebeovládání. Proti takovým není zákon.
 • Ž 119:44 Tvůj zákon budu zachovávat ustavičně, navěky a navždy.
 • Ž 119:109 Stále svůj život nebezpečí, tvůj zákon nezapomínám.
 • Ž 119:113 Nenávidím polovičaté , ale miluji tvůj zákon.
 • Ž 119:142 Tvá spravedlnost spravedlivá navěky; tvůj zákon pravda
 • Ž 119:160 Princip tvého slova pravda a každé tvé spravedlivé nařízení navěky.
 • Ž 119:137 Spravedlivý jsi, Hospodine, a tvá nařízení jsou přímá.
 
Video dokazující, že zákon je stále platný

Jaká je skutečná pravda o smrti? Jde naše duše do nebe? Co nám říká Bible o smrti?

Jako vždy odpovíme následujícími Biblickými verši.

Základní verš o spánku = smrti:

J 11:12  Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li (Lazar), bude v pořádku.“

J 11:11 To pověděl a potom jim (Ježíš) řekl: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu, abych ho probudil.“

L 8:52  Všichni nad ní plakali a bili se . On řekl: „Neplačte. Nezemřela, ale spí.“
Ž 115:17  Mrtví nechválí Hospodina, ani nikdo těch, kdo sestupují říše ticha

Jk 2:26  Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

 
Biblické verše k tématu:
 • 1k 15:16 Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus.
 • Jb 27:3 Dokud všechen můj dech ve mně a duch Boží v mém chřípí,
 
Největší podvod, který trvá od hada do dnes:
 • Gn 3:4 Had ženě řekl: Jistě nezemřete,
 
Další Biblické verše k tématu:
 • Ž 115:17 Mrtví nechválí Hospodina, ani nikdo těch, kdo sestupují říše ticha
 • J 11:12  Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li (Lazar), bude v pořádku.“
 • J 11:11 To pověděl a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu, abych ho probudil.“
 • J 11:14 Tehdy jim Ježíš řekl otevřeně: „Lazar zemřel.
 • J 11:43 A když to řekl, silným hlasem zvolal: „Lazare, pojď ven!“
 • Jb 14:12 i muž ulehl a nevstane až do zániku nebes. Neprocitnou a neprobudí se ze svého spánku.
 • Jr 51:39 Až se rozpálí, připravím jim hostinu, opiji je do bujarosti; pak usnou věčným spánkem a neprobudí se, Hospodinův výrok.
 
Video dokazující, že mrtví spí a duše bez těla neexistuje


Otázky a odpovědi

Jaký je původ Bible?

Bůh rozhodl o tom, co mají lidé zaznamenat. Je to vyjádřeno v Bibli, v 2. listě Petrově 1,21: „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“

Je Bůh je zdrojem všech biblických zpráv?

 Bible to dokládá v 2. listě Timoteovi 3,16: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“

S jakým záměrem byla Bible napsána?

Odpověď najdeme opět v Bibli, Římanům 15,4: „ Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“

Jaký význam má Písmo pro toho, kdo v něj věří?

Ano, je v Bibli, 2. Timoteovi 3,15: „Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“

Jaké jsou předpoklady nutné k porozumění božským otázkám?

Hovoří o nich Bible v Přísloví 2,1–6: „Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“

Může být zaslán Duch Svatý na pomoc každému i když Bibli neporozumí?

Můžeme o tom číst v Janově evangeliu 16,13: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“

Je Bible jako mapa ukazující cestu životem?

V Žalmu 119,19 je psáno: „Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání.“

Nabízí nám Bible pomoc v případě, že se nám tato cesta jeví jako nejasná?

Je to napsáno v Žalmu 119,105: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“

Je Bible zdrojem moudrosti?

Žalm 119,99: „Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích.“

Uchovává Bible neměnná Boží přikázání?

Uvádí to Matoušovo evangelium 5,18: „Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“

Jak a kdo by se měl učit Boží slovo?

V Bibli, Izajáš 28,9.10: „Koho vyučit poznání? Komu vyložit zvěst? Odkojeným dětem, od prsů odstaveným? Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam.“ Skutky 17,11: „Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“

Koho Ježíš prohlásil za blahoslavené?

Odpověď najdeme v Lukášově evangeliu 11,28: „Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“

Jak nám Bible představuje Ježíše Krista?

 Židům 1,1.2: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“

Existuje modlitba přímo od Boha?

Ano, Otče náš.

Otče náš, jenž jsi v (nebo: na) nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen.


Další otázky k zamyšlení?

Zeptali jste se někdy:

 • Proč jsme tady a odkud jsme přišli?
 • Byl život stvořen nebo se vyvinul?
 • Pochází člověk z opice (popř. z jiného zvířete) ... nebo byl stvořen k Božímu obrazu - k obrazu věčné lásky?
 • Jakou hodnotu má lidský život a život obecně?
 • Byl svět na počátku dokonalý - stvořený přesně jak ho Bůh chtěl nebo byl naopak velmi nedokonalý, temný a chaotický a postupně se sám vyvinul do dnešní „dokonalosti"?
 • Odkud pochází muž a žena? Pocházíme všichni z jednoho (prvního) manželského páru, o kterém mluví kniha Genesis?
 • Byla celosvětová potopa?  
 • Je Noemova archa pověra nebo významná historická událost, která se opravdu stala?  
 • Dokazují radiometrické datovací metody, že je Země stará miliardy let nebo je naopak velmi mladá - stará jen několik tisíc let, jak říká kniha Genesis?  
 • Jak starý je Vesmír?  
 • Tisíce nebo miliardy let? 
 • Odkud to víme? 
 • Odkud se vzala Sluneční soustava, Měsíc a samotná Země?  
 • Jak staré jsou? 
 • Je vesmír všechno, co jest? 
 • Existuje něco „za" vesmírem? 
 • Pokud ano, co nebo kdo to je? 
 • Můžeme věřit Bibli a poselství Kristova evangelia?  
 • Na základě čeho? 
 • Je křesťanství v rozporu s přírodními vědami?  
 • Použil Bůh evoluci k vytvoření vesmíru, života a člověka?  
 • Co bylo na počátku? Co bylo první?  
 • Byla to informace, hmota a energie, přírodní zákony ... ? 
 • Mají přírodní zákony také svého Zákonodárce? Pokud ano, kdo to je?  
 • Je křesťanství jen dalším náboženstvím z mnoha?  
 • Je Kristus jedinou (pravou) cestou k Bohu?  
 • Proč existuje smrt?  
 • Odkud se vzalo zlo?   

 

Pokud máte v sobě nezodpovězené otázky, pošlete nám je a my vám rádi odpovíme (Biblicky).