Bible

Bible

Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné a inspirované BohemBible je označována též jako Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.

První část Bible tvoří Starý zákon, který obsahuje soubor posvátných knih (tanach), který křesťané převzali z judaismu. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, judaismus ji ovšem jako Bibli neoznačuje; v akademickém prostředí se spisy společné judaismu i křesťanství označují jakohebrejská bible.[1] Ve 3. století př.n.l. byl pořízen překlad hebrejské bible do helénistické řečtiny (koiné) zvaný podle počtu překladatelů Septuaginta, a tuto verzi většinou používali první křesťané. Starý zákon byl původně převážně napsaný v hebrejštině, malá část aramejsky. Některé jeho nejmladší části, tak zvané deuterokanonické spisy, jež však za součást kánonu neuznávají židé ani některé křesťanské církve, byly napsány nebo se dochovaly řecky.

Druhá část BibleNový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry všech křesťanských církví je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu, naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je helénistická řečtina koiné.

zdroj Wikipedia

Aktuální témata v Bibli

 

Biblický text pro dnešek

„Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.”

Žalm 121,1–2

 

Váš zdroj biblických odpovědí

Bibleinfo.com pomáhá lidem po celé zemi poznat, co Bible říká k různým životním otázkám. Zde naleznete radu, nasměrování, povzbuzení a pomoc - a to vše z Božího slova.

 

 

Téma dne: Bližní

Jaké vztahy bychom měli mít se svými bližními?

Odpověď najdeme v evangeliu podle Lukáše 10,27.28:

„On mu řekl: ‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Ježíš mu řekl: ‚Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.‘“

Co znamená milovat své bližní jako sám sebe?

Bible to objasňuje v Římanům 13,9:

„Vždyť přikázání nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.

 

Bible: Fakta a maličkosti

 

Bible je vlastně knihovnou se 66 knihaminapsanými 44 autory v průběhu 1500 let. Mezi lety 1400 až 400 př. Kr. bylo sepsáno 39 knih Starého zákona a dalších 27 knih Nového zákona vzniklo mezi lety 50 až 100 po Kr.

Okolo roku 1228 po Kr. Stephen Langton rozdělil Bibli na kapitoly. Na verše pak byl Starý zákon rozdělen R. Nathanem v roce 1448 a Nový zákon R. Stephanusem v roce 1551. Roku 1560 se v Ženevě poprvé na veřejnosti objevila Bible, která byla rozdělená do kapitol a veršů, tak jak ji známe dnes.

 

Zde jsou některá fakta a zajímavosti o Bibli KNIZE KNIH.

 

Knihy v Bibli:

• Počet knih v Bibli: 66

• Počet knih ve Starém zákoně: 39

• Počet knih v Novém zákoně: 27

• Prostřední kniha Starého zákona: Přísloví

• Prostřední kniha Nového zákona: 2. list Tesalonickým

Verše:

• Počet veršů ve Starém zákoně: 23,214

• Počet veršů v Novém zákoně: 7,959

• Prostřední verš Bible: Žalm 118,8

• Prostřední verš Starého zákona: 2. Paralipomenon 20,17

• Prostřední verš Nového zákona: Skutky 17,17

• Nejkratší verš Starého zákona: 1. Paralipomenon 1,25

• Nejkratší verš Nového zákona: „Ježíš se rozplakal.“ Jan 11,35 (NBK)

• Nejdelší verš v Bibli: Ester 8,9

Kapitoly:

• Počet kapitol v Bibli: 1189

• Počet kapitol ve Starém zákoně: 929

• Počet kapitol v Novém zákoně: 260

• Prostřední kapitola Starého zákona : Jób 29

• Prostřední kapitola Nového zákona: Římanům 13

• Prostřední a nejkratší kapitola Bible: Žalm 117

• Nejdelší kapitola v Bibli: Žalm 119

• Kapitoly, které se sobě nejvíce podobají: 2. Královská 19 a Izajáš 37

 

Bible & informace

 

Pokud máte nějakou otázku a hledáte na ni Biblickou odpověď, pak naše databáze častých otázek může být právě to co hledáte. Jinak také můžete zkusit náš vyhledávač.

Hříchy, sedm smrtelných hříchů

Kainova žena

Popeleční středa

Trest smrti

Zprostředkování

Zvířata

 

 

Videoukázka s Biblické školy