AUTOR PROJEKTU OTEVŘETE OČI & POZNEJTE PRAVDU 

ZBYNĚK ČEP

Zbyněk Čep

,,Tato webová prezentace je soukromou křesťanskou aktivitou, člověka, který miluje pravdu s velkým ,,P,, neboť Pravda s velkým ,,P,, = Ježíš Kristus
Jako laik, který studuje Bibli ,,Písmo Svaté,, zachovávám  sobotu jako sedmý den odpočinku dle Mojžíšova zákona a z celého srdce věřím v blízký příchod spasitele Ježíše Krista, který nabízí milosrdenství a spásu všem kdo v něj věří,,

J 14:6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Biblické verše, které mně inspirují


Mt 24:30 Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.

Zj 14:9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku,
+

 

 

Můj osobní příběh, jak jsem ke Kristu přišel:

Všechny moje díly o SETKÁNÍ s KRISTEM a mé 

cestě k němu najdete zde:

OSOBNÍ SETKÁNÍ S KRISTEM

Pokud chcete podpořit finannčně činnost těchto www stránek a kanálu YouTube, zašlete na níže uvedený účet libovolnou finanční částku:

Mojí činnost můžete finančně podpořit, zašlete libovolnou částku na účet v m-Bank:

 670100-2209805060/6210 IBAN:CZ42 6210 6701 0022 0980 5060 

SWIFT:BREXCZPPXXX 

Všem ochotným dárcům ať Bůh žehná :-) 

Moje videa

Čemu věřím?!?

PAPEŽSTVÍ = ANTIKRIST

 

OTEVŘETE OČI & POZNEJTE KRISTA

BIBLE 100% INSPIROVANÉ SLOVO BOŽÍ

Moje videoinspirace

 • Zj 14:9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku,
 • Zj 8:10 Zatroubil třetí anděl, a z nebe spadla veliká hvězda, hořící jako pochodeň, a padla na třetinu řek a na prameny vod.
 • Mt 24:30 Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.
 • 1pa 16:23 Zpívej Hospodinu, celá země, zvěstujte den za dnem jeho záchranu.
 • 1pa 16:23 Zpívej Hospodinu, celá země, zvěstujte den za dnem jeho záchranu.
 • Jr 31:7 Neboť toto praví Hospodin: Volejte radostí nad Jákobem, křičte nad předním z národů. Zvěstujte, chvalte a říkejte: Hospodin zachránil svůj lid, ostatek Izraele.
 • z 41:22 přinesou a oznámí nám, co se má přihodit. Oznamte, co jsou ty dřívější , ať si vezmeme srdci a poznáme jejich konec, nebo nám zvěstujte přicházející.
 • Mt 24:38 Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
 • L 17:27 jedli, pili, ženili se vdávaly až do dne, Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny.
 • Gn 6:8 Ale Noe nalezl milost v Hospodinových očích.
 • Gn 7:5 A Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal.
 • Gn 6:9 Toto rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem.
 • Gn 6:22 A Noe udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal.
 • Jk 5:8 Buďte i vy trpěliví upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil.
 • 2te 2:1 o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři,
 • 2te 2:9 Druhý příchod je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky
 • Mt 24:39 a nepoznali, dokud přišla potopa a všechny smetla, takový bude i příchod Syna člověka.
 • Mt 24:27 Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude příchod Syna člověka.
 • Mt 24:37 Neboť jak dnů Noe, tak bude i příchodu Syna člověka.
 • L 17:26 A jak bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka:
 • L 17:22 Učedníkům řekl: „Přijdou dny, kdy zatoužíte spatřit jeden ze dnů Syna člověka, ale nespatříte.

 

Co říká sám Ježíš Kristus o lidech co se ho zastanou

 

L 12:8

Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly.

 

Mt 10:32

„Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který v nebesích.

 

L 7:23

A blahoslavený je , kdo by se nade mnou nepohoršil.“

 

Mt 11:6

Blahoslavený je , kdo by se nade mnou nepohoršil. “