JEŽÍŠ KRISTUS JE PRAVDA, CESTA i ŽIVOT

Modlitba Krista za nás lidi ve 21 století

Co říká Bible o Ježíši?

 

Mt 3:17 A hle, hlas z nebes, který říkal: „Toto je můj Syn, Milovaný , v němž jsem nalezl zalíbení . “

Mk 9:7 A objevil se oblak a zastiňoval je, a z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj Syn, ten Milovaný, poslouchejte ho.“

Mt 17:5 Když ještě mluvil, hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení; toho poslouchejte.“

2p 1:17 přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velebné slávy zazněl takovýto hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.‘

Mk 1:11A z nebes zazněl hlas: „Ty jsi můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.“

L 3:22a sestoupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas: „Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení . “

L 9:35 A z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj Syn, Vyvolený, toho poslouchejte.“

Zj 1:8 Já jsem Alfa i Omega, , praví Pán Bůh, Ten, který jest a který byl a který přichází, ten Všemohoucí.

Zj 22:13 Já Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“

J 6:48 Já jsem chléb života.

Zj 21:6 A řekl mi: „ Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo z pramene vody života.

Nu 24:17 Vidím ho, není teď, sleduji ho, není hned: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele ...

J 14:6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

2k 11:10 je ve mně Kristova pravda, tato má chlouba nebude v achajských krajích umlčena.

1j 2:4 Kdo říká: ‚ Znám ho (Ježíše Kkrista),‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není.

J 3:16 „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný

J 3:17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna (Ježíše Krista) na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn

J 3:18 Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího Ježíše Krista

J 3:19Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

J 1:34 A já jsem viděl a dosvědčuji, že toto (ježiš Kristus) je Boží Syn.“

L 4:3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“

Mk 3:11 A nečistí duchové, kdykoli ho viděli, padali před ním a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“

J 3:22 Potom přišel Ježíš i jeho učedníci do judské země; tam s nimi pobýval a křtil.

2tm 3:12 Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni.

Ga 3:26Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.

Ga 5:24 Ti, Kristu Ježíši , ukřižovali tělo s vášněmi a žádostmi.

L 17:13 a hlasitě zvolali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“

L 18:38 Tu zvolal: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“

Ef 2:6 a spolu probudil a spolu posadil na nebeských v Kristu Ježíši,

Ef 3:11 podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ř 8:1 Nyní tedy žádného odsouzení pro ty, v Kristu Ježíši ...

Mt 2:1 Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma

Sk 1:2 až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil.

Luk 1:31-32 A anděl jí řekl: „Neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost u Boha, hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Bůh mu dá trůn jeho otce Davida

L 1:31 A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

L 1:33 Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce.“

Zj 11:15 Zatroubil sedmý anděl. A v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkaly: „Království světa se stalo našeho Pána a jeho Krista, a bude kralovat na věky věků.

Sk 22:14 On řekl: ‚ Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, uviděl Spravedlivého (Ježíše Krista) a uslyšel hlas z jeho úst,

Mt 12:18‚ Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, kterého si oblíbila má duše. Vložím na něho svého Ducha a ohlásí soud národům.

L 4:3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“

Mk 3:11 A nečistí duchové, kdykoli ho viděli, padali před ním a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“

Mt 14:33 Ti, v lodi, se mu poklonili a řekli: „Opravdu jsi Boží Syn.“

J 11:27 Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

Mt 26:63 Ježíš však mlčel. Velekněz mu řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Syn Boží!“

Mt 26:64 Ježíš mu říká: „Tys řekl. Avšak pravím vám, od nynějška spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího na nebeských oblacích. “

 

Co říká říká o sobě sám Ježiš Kristus skrze písmo svaté, tedy Bibli?

Zj 22:16 „Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.

J 14:6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Sk 9:20 a hned v synagogách hlásal Ježíše, že on je Syn Boží.

J 11:4 Když Ježíš uslyšel, řekl: „Tato nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby Boží Syn byl skrze ni oslaven.“

J 10:36,  kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘?

J 1:49 Natanael mu odpověděl: „Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“

L 22:70 Všichni řekli: „Ty tedy jsi Syn Boží?“ On jim řekl: „Vy říkáte, že Já jsem.“

L 22:69 Od této chvíle však bude ‚Syn člověka sedět na pravici Moci Boží‘.

L 11:10 Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

J 7:18 Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti.

1k 11:24 vzdal díky, rozlomil a řekl: ‚ Toto je mé tělo, které se za vás láme . Toto čiňte na mou památku.‘

L 22:19 Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.“

1k 11:25 Stejně po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘

Mk 16:15 A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření.

Mt 11:4 Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte:

L 7:22 A jim odpověděl: „Jděte, podejte zprávu Janovi, co jste uviděli a uslyšeli: Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

J 1:49 Natanael mu odpověděl: „Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“

Mt 26:64 Ježíš mu říká: „Tys řekl. Avšak pravím vám, od nynějška spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího na nebeských oblacích. “

J 11:40 Ježíš jí říká: „Neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu?“

Mk 1:25 Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho. “

 

FILM JEŽÍŠ

ODHALTE TAJEMSTVÍ BIBLE