JEŽÍŠ KRISTUS JE PRAVDA, CESTA i ŽIVOT

Co říká Bible o Ježíši?

 

Mt 3:17 A hle, hlas z nebes, který říkal: „Toto je můj Syn, Milovaný , v němž jsem nalezl zalíbení . “

Mk 9:7 A objevil se oblak a zastiňoval je, a z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj Syn, ten Milovaný, poslouchejte ho.“

Mt 17:5 Když ještě mluvil, hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení; toho poslouchejte.“

2p 1:17 přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velebné slávy zazněl takovýto hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.‘

Mk 1:11A z nebes zazněl hlas: „Ty jsi můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.“

L 3:22a sestoupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas: „Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení . “

L 9:35 A z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj Syn, Vyvolený, toho poslouchejte.“

Zj 1:8 Já jsem Alfa i Omega, , praví Pán Bůh, Ten, který jest a který byl a který přichází, ten Všemohoucí.

Zj 22:13 Já Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“

J 6:48 Já jsem chléb života.

Zj 21:6 A řekl mi: „ Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo z pramene vody života.

Nu 24:17 Vidím ho, není teď, sleduji ho, není hned: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele ...

J 14:6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

2k 11:10 je ve mně Kristova pravda, tato má chlouba nebude v achajských krajích umlčena.

1j 2:4 Kdo říká: ‚ Znám ho (Ježíše Kkrista),‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není.

J 3:16 „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný

J 3:17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna (Ježíše Krista) na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn

J 3:18 Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího Ježíše Krista

J 3:19Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

J 1:34 A já jsem viděl a dosvědčuji, že toto (ježiš Kristus) je Boží Syn.“

L 4:3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“

Mk 3:11 A nečistí duchové, kdykoli ho viděli, padali před ním a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“

J 3:22 Potom přišel Ježíš i jeho učedníci do judské země; tam s nimi pobýval a křtil.

2tm 3:12 Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni.

Ga 3:26Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.

Ga 5:24 Ti, Kristu Ježíši , ukřižovali tělo s vášněmi a žádostmi.

L 17:13 a hlasitě zvolali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“

L 18:38 Tu zvolal: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“

Ef 2:6 a spolu probudil a spolu posadil na nebeských v Kristu Ježíši,

Ef 3:11 podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ř 8:1 Nyní tedy žádného odsouzení pro ty, v Kristu Ježíši ...

Mt 2:1 Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma

Sk 1:2 až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil.

Luk 1:31-32 A anděl jí řekl: „Neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost u Boha, hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Bůh mu dá trůn jeho otce Davida

L 1:31 A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

L 1:33 Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce.“

Zj 11:15 Zatroubil sedmý anděl. A v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkaly: „Království světa se stalo našeho Pána a jeho Krista, a bude kralovat na věky věků.

Sk 22:14 On řekl: ‚ Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, uviděl Spravedlivého (Ježíše Krista) a uslyšel hlas z jeho úst,

Mt 12:18‚ Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, kterého si oblíbila má duše. Vložím na něho svého Ducha a ohlásí soud národům.

L 4:3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“

Mk 3:11 A nečistí duchové, kdykoli ho viděli, padali před ním a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“

Mt 14:33 Ti, v lodi, se mu poklonili a řekli: „Opravdu jsi Boží Syn.“

J 11:27 Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

Mt 26:63 Ježíš však mlčel. Velekněz mu řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Syn Boží!“

Mt 26:64 Ježíš mu říká: „Tys řekl. Avšak pravím vám, od nynějška spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího na nebeských oblacích. “

 

Co říká říká o sobě sám Ježiš Kristus skrze písmo svaté, tedy Bibli?

Zj 22:16 „Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.

J 14:6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Sk 9:20 a hned v synagogách hlásal Ježíše, že on je Syn Boží.

J 11:4 Když Ježíš uslyšel, řekl: „Tato nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby Boží Syn byl skrze ni oslaven.“

J 10:36,  kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘?

J 1:49 Natanael mu odpověděl: „Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“

L 22:70 Všichni řekli: „Ty tedy jsi Syn Boží?“ On jim řekl: „Vy říkáte, že Já jsem.“

L 22:69 Od této chvíle však bude ‚Syn člověka sedět na pravici Moci Boží‘.

L 11:10 Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

J 7:18 Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti.

1k 11:24 vzdal díky, rozlomil a řekl: ‚ Toto je mé tělo, které se za vás láme . Toto čiňte na mou památku.‘

L 22:19 Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.“

1k 11:25 Stejně po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘

Mk 16:15 A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření.

Mt 11:4 Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte:

L 7:22 A jim odpověděl: „Jděte, podejte zprávu Janovi, co jste uviděli a uslyšeli: Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

J 1:49 Natanael mu odpověděl: „Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“

Mt 26:64 Ježíš mu říká: „Tys řekl. Avšak pravím vám, od nynějška spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího na nebeských oblacích. “

J 11:40 Ježíš jí říká: „Neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu?“

Mk 1:25 Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho. “

 

BIBLE

 
Fakta a maličkosti
Bible je vlastně knihovnou se 66 knihami, napsanými 44 autory v průběhu 1500 let. Mezi lety 1400 až 400 př. Kr. bylo sepsáno 39 knih Starého zákona a dalších 27 knih Nového zákona vzniklo mezi lety 50 až 100 po Kr.
Okolo roku 1228 po Kr. Stephen Langton rozdělil Bibli na kapitoly. Na verše pak byl Starý zákon rozdělen R. Nathanem v roce 1448 a Nový zákon R. Stephanusem v roce 1551. Roku 1560 se v Ženevě poprvé na veřejnosti objevila Bible, která byla rozdělená do kapitol a veršů, tak jak ji známe dnes.
Knihy v Bibli:
• Počet knih v Bibli: 66
• Počet knih ve Starém zákoně: 39
• Počet knih v Novém zákoně: 27
• Prostřední kniha Starého zákona: Přísloví
• Prostřední kniha Nového zákona: 2. list Tesalonickým
 

 

!!! PŘÍSNĚ TAJNÉ / TOP SECRET !!!

Odkaz zde: TOP SECRET

Otevřete oči

Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno ...

PRAVDA O UFO

Kdo stojí za UFO, je to mimozemská entita, nebo je v tom něco jiného???

Anketa

Ježíš Kristus = Král Králu je pro Tebe?

100% Bůh 578 43%
Mesiáš 108 8%
Prorok 75 6%

Celkový počet hlasů: 1344

Doporučujeme:
  
 
 
 

Anketa

Toužíte po pravdě?

Ano 255 23%
NE 59 5%

Celkový počet hlasů: 1087

google694f2ee5fe551e6d.html

 

Děkujeme všem ochotným dárcům a věřím, že jim Bůh JEŽÍŠ KRISTUS za jejich pomoc POŽEHNÁ!

Chcete podpořit tento kanál a ostatní projekty Otevřete Oči?
To support this channel and other projects open your eyes?

Mojí činnost můžete finančně podpořit, zašlete libovolnou částku na účet v:
m-Bank: 670100-2209805060/6210 IBAN:CZ42 6210 6701 0022 0980 5060 SWIFT:BREXCZPPXXX

Všem ochotným dárcům ať Bůh žehná :-)
All willing donors God bless :-)
Zbyněk Čep otevre-oci@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode