Desatero božích překázání

 

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

Nikdo nemá právo tento zákon jakkoli měnit, žádný člověk, žádná církevní autorita ani tradice. 

Koho budeme poslouchat, Boha, našeho stvořitele nebo člověka, lidské tradice?

 

Exodus 20,1-17 (Druhá Mojžíšova)

Bůh promluvil všechna tato slova:

1. „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.

2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin neponechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

4. Pomni na den sobotní, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a oddělil jej jako svatý.

5. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

6. Nezabíješ.

7. Nesesmilníš.

8. Nepokradeš

9. Nevidáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – vůbec po ničem co patří Tvému bližnímu.“