KDO JE ZBYNĚK ČEP AUTOR KANÁLU OTEVŘETE OČI?!?

Zbyněk Čep člen církve 

ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

 

Kdo jsem?

Občan České Republiky a hrdý rodilý Čech!

Moje celé jméno?

Zbyněk Čep

Kde jsem se tu vzal?

Tak nějak před 40 lety v Abertamech u Kralových Varů v 80 letech minulého století u naprosto ateistické rodiny, bez jakéhokoliv náznaku hovořit nebo poznat Pána Boha = Pravdu s velkým P.

Moje šťastné číslo?

17, 18, 7, 12 , 3 a 1

Proč nejsem anonymní?

Není potřeba, mám jisté vzory, krom Biblických postav, jako např.: Jana Husa, Martina Lutera, Jana Viklefa, Mullera a další osobnosti, které se také nepotřebovali schovávat. Věřím tomu, že být anonymní znamená popřít sám sebe, když Bůh se k nám denně přiznává a je dokonce tak milosrdný, že nám daroval život.

Mýslíte si, o mně asi, že jsem blázen?

No pokud použiju, mou oblíbenou řikanku ,,všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo,, tak budu na těchto stránkách raději pro mnohé čtenáře za blázna a vystaven klidně veřejnému posměchu, než abych uhasil světlo světa, které je ve mně.

Ž 53:2Blázen si v srdci říká: Bůh není. jednají zvráceně, páchají špatnosti. Není, kdo by činil dobro.

Ž 74:22Povstaň, Bože, veď svou při! Připomeň si, že blázen tě denně tupí.

Jr 17:11koroptvi, sedí na vejcích, ale nezplodí mladé, je ten, kdo neprávem získává bohatství; uprostřed svého života ho opustí a na konci bude blázen.

Iz 32:6Protože blázen mluví pošetilost a jeho srdce působí špatnost, aby jednal pokrytecky a mluvil o Hospodinu převráceně, aby nechal hladového lačnět a nápoj žíznivého zmařil.

Přátelé kamrádi, pamatujte Pravda výjde vždy na jevo! Je jedno jestli nyní nebo za 1.000 let, ta Pravda nám byla zjevena skrze Pána Boha, skrze Pána Ježíše! Ať se Vám zdá, že je to divné, nebo moc jednoduché, nebo snad fanatické, tak On je Pravda a cesta, počátek i konec, Alfa i Omega.

J 1:1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh

Proč jsem udělal tenhle web?

Jsem občan a také Křesťan vyznávající protestantskou víru, který miluje s celého srdce a celou své duše Pravdu a hlavně svého stvořitele:

Pána Boha = Ježíše Krista!

Přišlo mi správné dát to co jsem dostal dál, Ježiš učedníkům kladl na srdce: Zdaramo jste dostali a zadarmo to dejte dál!

2k 11:7 Anebo jsem spáchal něco zlého, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium zadarmo? Ponižoval jsem se, abyste se vy dostali výš.

z 52:3 Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete vykoupeni.

Je nějaký cíl tohoto webu?

Ano, přátelé, kamrádi i moji nepřátelé, cílem tohoto webu je OTEVŘÍT VÁM OČI ... Otevřít oči  všem, kteří ještě spíte! Neboť Ježíš, na Zemi příjde 3x! Nenechte se přátelé milit, On je ten kdo se zjevil ve Slově, neboť na počátku bylo slovo, to slovo bylo u boha a to slovo bylo Bůh!

I. Zvěstovat pravdu = Celkem tuhle ZEMI čekají ještě 2 příchody Ježíše Krista:
  1. První příchod: Se uskutečnil skrze narození Marie v Betlémě v Nazaretu někdy v roce 0000
  2. Druhý příchod: Se uskuteční až příjde jako blesk od východu k západu z čistého nebe v doprovodu andělů a všichni spravedlivý budou uchváceny v oblaka a spolu se spravedlivími mrtvími, které Kristus vzkřísí, po svém návratu odvede do nového Jeruzaléma.
  3. Třetí příchod: Se uskuteční přesně 1.000 let od druhého příchodu, aby Bůh skrze Ježiše naposledy vzbudil svévolníky a každému bylo zjevěno proč on nebyl spasen a zachráněn. Nikde a nikdy už pak v celém vesmíru nebude pochybnost, že Bůh je spravedlivý a že Bůh = Láska
II. Zvěstovat pravdu o:
  1. O tom kdo vládne tomuto světu
  2. O mediich (TV, Noviny, Časopisy a rozhlas)
  3. Jakou má každý zrozený člověk naději

 

Kde se ve mně vzala touha přesat tuto zkušenost?

Osobní a jedinečné zastavení Pánem Bohem a milost skrze, kterou nám všem i Tobě Ježíš dává. Svůj osobní příběh napíši na této straně o něco níže.

Kdy mně po pré oslovil Bůh?

V 7 třídě, chodil jsem sám a dobrovolně za Bolšvika na hodiny dobrovolného náboženství do Církve Římsko Katolické.

Dalo mi to něco?

Katechismus, mně nezaujal, naučil jsem se z pamětí jen desatero, až v pozdějším věku, jsem pochopil, že v Katechismu a v Bibli je dasatero jinak. Nic méně v 7 třídě pro mně tohle nebylo, nebyl můj čas a poslouchat na nábožesnství jak Adam a Eva upadly do hříchu a já za 70 let jistě umřu!

Jak jsem se dostal k učení Adventustů sedmého dne?

Sranda. Podle Bible, jsou adventisté všichni co čekají na druhý příchod Krista. Já osobně nic nikomu nevnucuji, ale pokud porovnáme učení v Bibli a denominace dostupné v ČR, tak můžu být buď Adventista Sedmého Dne nebo Žid. Nic jiného neodpovídá Pravdě zjevené ve slově v písmu svatém Pána Ježíše v Bibli. Sranda pokračuje, neboť nemůžu být ani Židem, neboť židé zavrhli úhelný kámen a nepoznali svého mesíše Ježiše Krista. 

Proč jsem si tak jist Adventisty a Židy?

Abych mohl podle Bible říci, že jsem věřící, měl bych dodržovat přikázání, které dal Mojžíš na hoře Sínaj což je:

  • světit sedmý den jako sobotu (neděle se nikdy za 3.500 let nesvětila a sám Ježiš udává jako sedmý den sobotu)
  • nečinit napodebeniny ani rytiny Pána Boha (žádné kříže, talismany, obrazy ani náramky)

Ukázka z přikázání ať víte, kde jsem to učení vzal.
 
Bible Exodus 20,1-17 (Druhá Mojžíšova)
 
2 přikázání. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

4 přikázání. Pomni na den sobotní, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a oddělil jej jako svatý.

Více zde: https://www.otevreteoci.cz/otazky-a-odpovedi/desatero/
Více: https://www.bible-online.cz/

 

Pokud chcete podpořit finannčně činnost těchto www stránek a kanálu YouTube, zašlete na níže uvedený účet libovolnou finanční částku:

Číslo účtu 43-4366270257/0100

IBAN CZ8401000000434366270257

BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX

DĚKUJEME :-)