Pro někoho NOVINKA pro někoho překvapení, pro jiné ŠOK! Bůh nepřišel na zem lidi soudit, ale zachránit :-)

Důkaz najdete v Bibli v Janově Evangelium

J 3:1 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář.
2 Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním."
3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království."
4 "Jak se může člověk narodit, když je starý?" řekl na to Nikodém. "Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?"
5 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.
6 Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.
7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.
8 Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."
9 "Jak se to může stát?" zeptal se Nikodém.
10 "Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš.
11 "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte.
12 Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské?
13 Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka.
14 Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka,
15 aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život."
16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
17 Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.
18 Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.
19 A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé.
20 Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.
21 Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.
22 Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil.
23 Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít.
24 (Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.)
25 Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování.
26 Přišli tedy k Janovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k němu!"
27 Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe.
28 Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním.
29 Kdo má nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato má radost se tedy naplnila.
30 On musí růst a já se menšit."
31 Kdo přichází shůry, je nade všechny; kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe, je nade všechny.
32 Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.
33 Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný.
34 Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení.
35 Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.
36 Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.
 

BIBLE

 
Fakta a maličkosti
Bible je vlastně knihovnou se 66 knihami, napsanými 44 autory v průběhu 1500 let. Mezi lety 1400 až 400 př. Kr. bylo sepsáno 39 knih Starého zákona a dalších 27 knih Nového zákona vzniklo mezi lety 50 až 100 po Kr.
Okolo roku 1228 po Kr. Stephen Langton rozdělil Bibli na kapitoly. Na verše pak byl Starý zákon rozdělen R. Nathanem v roce 1448 a Nový zákon R. Stephanusem v roce 1551. Roku 1560 se v Ženevě poprvé na veřejnosti objevila Bible, která byla rozdělená do kapitol a veršů, tak jak ji známe dnes.
Knihy v Bibli:
• Počet knih v Bibli: 66
• Počet knih ve Starém zákoně: 39
• Počet knih v Novém zákoně: 27
• Prostřední kniha Starého zákona: Přísloví
• Prostřední kniha Nového zákona: 2. list Tesalonickým
 

 

!!! PŘÍSNĚ TAJNÉ / TOP SECRET !!!

Odkaz zde: TOP SECRET

Otevřete oči

Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno ...

PRAVDA O UFO

Kdo stojí za UFO, je to mimozemská entita, nebo je v tom něco jiného???

Anketa

Ježíš Kristus = Král Králu je pro Tebe?

100% Bůh 578 43%
Mesiáš 108 8%
Prorok 76 6%

Celkový počet hlasů: 1347

Doporučujeme:
  
 
 
 

Anketa

Toužíte po pravdě?

Ano 255 23%
NE 59 5%

Celkový počet hlasů: 1090

google694f2ee5fe551e6d.html

 

Děkujeme všem ochotným dárcům a věřím, že jim Bůh JEŽÍŠ KRISTUS za jejich pomoc POŽEHNÁ!

Chcete podpořit tento kanál a ostatní projekty Otevřete Oči?
To support this channel and other projects open your eyes?

Mojí činnost můžete finančně podpořit, zašlete libovolnou částku na účet v:
m-Bank: 670100-2209805060/6210 IBAN:CZ42 6210 6701 0022 0980 5060 SWIFT:BREXCZPPXXX

Všem ochotným dárcům ať Bůh žehná :-)
All willing donors God bless :-)
Zbyněk Čep otevre-oci@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode